Ekonomi, Ticaret ve İstihdam

• Ekonomi Bakanlığı yeniden yapılandırılarak İthalat ve İhracat Genel Müdürlükleri ve Dış Ticaret birimleri ile Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü asıl ait olduğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesine aktarılacaktır.

• Hazine Birliği ilkesinin bir sonucu olarak Hazine Müsteşarlığı’nın başta Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü olmak üzere Maliye Bakanlığı bünyesinde olması gereken birimleri ile bu müsteşarlıkla ilgilendirilen bağlı ve ilgili kuruluşlar Maliye Bakanlığı ile ilgilendirileceklerdir. Hazine Müsteşarlığı kapatılarak özelliklerine göre birimleri ilgili Bakanlıklara bağlanacaktır.

• Maliye Bakanlığı ülkemizin mali yapısına tamamen hâkim bir Bakanlık olarak yeniden organize edilecektir. Bugün çok başlılığın bir sembolü haline gelen Gelir İdaresi Başkanlığı, daha önce olduğu gibi Gelirler Genel Müdürlüğüne dönüştürülerek Bakanlık ana hizmet birimi haline getirilecektir, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü kaldırılarak, Gelirler Genel Müdürlüğü’nün bir birimi olarak görev yapacaktır.

• Öncelikle “Performansa Dayalı Bütçe” dikkatle takip edilebilir hale getirilecek, iki yıllık Bütçe hazırlama ve uygulama yerine, birbirini tamamlayan, “Kamu Harcamalarında Toplam Kaliteyi” esas alan “Performans” odaklı 3 yıllık bütçe yapılması sistemine geçilecektir. Bu sayede Kalkınma Planları ile yıllık ve üç yıllık Bütçe uygulamaları “Mali Disiplin” içerisinde yürütülecektir. Olağanüstü dönemlere yönelik olarak TBMM çalıştırılarak gerekli revizyonlar yapılacaktır.

• AB politikalarını geliştirip, AB’ye giriş sürecini hızlandırılacağız. AB ile ticaret yapacağız ama üvey evlat olmayı kabul etmeyeceğiz.

• Devlette idarenin saydamlaştırılması paralelinde medya dünyası, vakıflar, dernekler ile meslek odalarının, sektörün ve bu kuruluşların yöneticilerinin, Medya – Ticaret – Siyaset çerçevesindeki ilişkilerinin saydamlaştırılması ve çağdaşlaştırılması hedef alınacaktır. Yabancılar ulusal medya kuruluşlarında yetkili üst yönetici olamayacaklardır.

• Öncelikle Gelir ve Kurumlar Vergisi tek bir kanun metnine indirilecek, farklılıkları dikkate alınarak iki kitap halinde düzenlenecektir. Yeni Kanun hazırlanırken üniversitelerden destek alınacağı gibi, TOBB, TÜSİAD, Ziraat Odaları Birliği, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Deniz Ticaret Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği, TÜRBOM, İhracatçılar Birliği, Sendikalar, Bankalar Birliği, Vakıflar gibi oda ve kuruluş temsilcileri ile STK’ların da yer aldığı çok geniş katılımlı toplantılar yapılarak kararlar birlikte verilecektir.

• Deniz üstü ve denizaltı zenginliklerimizin ülke hazinesine katılması ve halkımız ile paylaşılması sağlanacaktır.

• Ücretli çalışanlar için Gelir Vergisi oranı artan oranlı olmaktan çıkarılarak tek ve sabit oranlı hale getirilecektir. Bu oran %15 olacaktır. Böylece ücretli olarak çalışanların vergi yükü aylık olarak değişken olmaktan çıkacağı gibi, işveren de çalıştırdığı insanların vergi yükünü tek kalem olarak görecektir.

• Veraset ve İntikal Vergisi kaldırılacak, özellikle veraset intikalleri için mülkiyetin veya terekenin devri makul bir harç ödenmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Bedelsiz intikallerde ise intikal eden değere göre bir miktar harç alınarak vergileme sonuçlandırılacaktır.

• Büyük Vergi Daireleri yerine devlet ve anlaşmalı bazı özel bankalara yetki verilerek, tahsilatın kolay yapılacağı tarzda alternatif vergi daire sistemine geçilecek, vatandaşın vergi dairelerine gidip gelmesi zorunluğu gibi keyfi bir uygulama ortadan kaldırılacaktır.

• Tek bir adet gayrimenkulü olan kişiden, aile esas alınarak büyüklüğü ne olursa olsun emlak vergisi alınmayacaktır.

• Basit Usulde Vergilendirme kaldırılacak, daha ciddi çalışmalarla küçük esnafın ödeyebileceği götürü vergi sistemine ağırlık verilecektir.

• Katma Değer Vergisi iadesi sistemden çıkarılarak, Primli Vergi Ödeme Sistemi getirilecektir. Bu sistemde Katma Değer Vergisi iadesi yeniden tanımlanıp, iade almaya hak kazananlar iade almaya hak kazandıkları gelir ve kazançları üzerinden daha düşük oranlı Gelir veya Kurumlar Vergisi ödeyeceklerdir. Şöyle ki, ihracat yapan bir şahıs veya firma ihracattan dolayı kazandığı kazancından dolayı daha düşük vergilenecektir. Örneğin ihracatı gerçekleştiren kurum ise % 20 yerine % 10, şahıs ise % 35 yerine % 20 oranında vergi ödeyecektir.

• Turizm sektöründe, yabancı turistlerden elde edilen döviz veya karşılığı hasılatın % 50’si için hasılat istisnası tanımlaması yapılarak vergiden muafiyet sağlanacak, bu suretle sektör teşvik edilecektir.

• İş adamlarının, serbest meslek erbabının kendisi, ailesi ve yaşam standartlarına göre harcama olarak yaptığı sağlık, eğitim ve yaşam giderlerini gider olarak yazılabildiği çok daha modern ve çağdaş bir vergi sistemine geçilecektir.

• Menkul Sermaye İratları, Gayrimenkul Sermaye İratları, Serbest Meslek Kazançları ile Zirai Kazançlardaki muafiyet ve istisnalar ekonomik şartlara uygun hale getirilecek, özellikle götürü gider oranları % 30 seviyelerine çekilecektir.

• Serbest meslek mensuplarının yıllık kazançlarına uygulanmak üzere Fikri ve Bedeni Yıpranma Amortismanı getirilecektir. Çalışma hayatı devam ettikçe devam edecek olan bu amortisman oranı yıllık hasılatın %5’inden aşağı olmayacaktır.

• Vergi Güvenlik Enstrümanları olarak adlandırılan Ortalama Kar Haddi, Gider Beyanı, Randıman Uygulaması gibi çağdaş yöntemler vergi mevzuatına alınarak hayata geçirilecektir.

• Maaşların yüksek yan giderleri, brüt ve net maaşların arasındaki makasın açığının büyüklüğü, çalışma hukukunun verimsizliği kayıt dışı ekonomiyi de tetiklemektedir. Vergi adaleti sağlanarak, kanunlar herkesin mali gücüne, servetine, gelirine göre adil olarak yeniden düzenlenecektir. Ülkemizde neredeyse hiç vergi vermeyen iller varken, tam tersine kişi başına 200 kat fazla vergi veren iller mevcuttur. Adaletsiz ve sakıncalı olan bu duruma son verilecektir. Vergilerin tahsil edilememesi ve kamunun müsrifliği ile her yıl ülkenin yüz milyarlarca lirası ziyan olmakta veya hazineye girmesi gereken miktarda para hazineye kazandırılamamaktadır. Alınacak tedbirlerle vergi tahsilat oranı yükseltilecek, kamunun bu büyük israfına son verilecektir.

• Türk Vergi Sistemini delik deşik eden muaflık ve istisnalar yeniden gözden geçirilerek “adil vergileme, gelir dağılımında adalet ve çağdaş vergiciliğe evet” diyen yepyeni bir sistem kurulacaktır.

• Vergide Uzlaşma müessesesine önem verilecek, uzlaşmama komisyonlarına dönüşen UZLAŞMA KOMİSYONLARI kaldırılarak, incelemeyi yapan vergi müfettişi ile mükellefin karşılıklı uzlaşabildiği bir sisteme geçilecektir. Bu yöntemle davaya dönüşen inceleme sayılarının azaltılması amaçlanmaktadır.

• Türkiye’de akaryakıt sektörünün %75’i İngiliz, Fransız, Hollandalı firmalarının elindedir. Ülkelerinde %3 kar oranları ile çalışan benzer şirketlere bizde devlet tarafından %9 kar payı verilmektedir. Şirketlerin kar oranları derhal %3 - 3.5 seviyesine çekilecektir.

• Özellikle Serbest Bölgeler politikamızı daha da geliştirip 81 vilayetin tamamını kapsayacak bir Serbest Bölge politikasına yöneleceğiz. Öncelikle mevcut ithalat ve ihracat mevzuatında kapsamlı ve hızlı değişiklikler ile bütün illerimizdeki Organize Sanayi Bölgelerine bitişik Serbest Bölgeler oluşturulacaktır.

• Özel sektörde karşılığı olmayan üretim ve hizmetleri sağlayan ve stratejik önemi bulunan Kit’ler tekrar Devletleştirilecektir.

• Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı azaltılacaktır. Bu hususta Doğu Anadolu Bölgesine yatırım yapabilmek için teşvikler de gerekecektir.